یکشنبه 12 آبان‌ماه سال 1387

کلمه ی outside بیانگر آنست که شخص در درون اتاق یا ساختمان نیست اما در نزدیکی آنست:

You have to go outside if you want to smoke.

"اگر بخواهید سیگار بکشید باید بیرون بروید."

It's cold outside.

"بیرون هوا سرد است."

کلمه ی out  بیانگر آنست که شخص از ساختمان، مخصوصا ساختمانی که محل زندگی اوست یا وقت زیادی را در آن می گذراند، دور است:

Let's go out for dinner.

"بیایید برای شام بیرون برویم."

                                                                               I'm sorry Mr. Davies is out at the moment.‍‍  

"متاسفم آقای دیویس در حال حاضر بیرون هستند."

کلمه ی outdoors در انگلیسی غیر رسمی و خودمانی بیانگر آنست که شخص بیرون از هر گونه ساختمانی است:

I'd like a job where I can work outdoors.

"شغلی میخواهم که بتوانم در بیرون کار کنم."

عبارت out of  برای بیان بیرون رفتن یا بیرون آمدن از جایی بکار میرود:

He comes out of prison next week.

"هفته ی آینده از زندان بیرون میآید."

در جمته ی بالا عبارت out from  بجای عبارت out of  غلط است.

Water poured out of the pipe.

"آب از لوله بیرون زیخت."

در انگلیسی آمریکایی و در سبک غیر رسمی و گفتاری انگلیسی بریتانیایی جمته ی بالا را می توان بدون of  و به صورت زیر بیان کرد:

Water poured out the pipe.

برای بیان مفهوم بیرون بودن یا بیرون رفتن از خانه از عبارت out of the house  استفاده می کنیم اما برای بیان جدا بودن از خانواده عبارت away from home  را بکار می بریم.

کلمه ی outside مخصوصا در انگلیسی گفتاری و انگلیسی آمریکایی ممکن است به تنهایی یا با حرف اضافه ی of بکار رود:

He lives outside (of) Miami.

"بیرون میامی زندگی میکند."

در جمله ی بالا کاربرد عبارت outside from  بجای عبارت outside of  غلط است.