یکشنبه 3 آذر‌ماه سال 1387

Fred: Did you use to get up early every morning?

} دیجو  یوست ع گٍداپ عرلی  اٍوری مورنین؟ }

( آیا هر روز صبح زود بیدار می شدی؟)

Henry: Yes. I used to wake up early and get up at 6 o'clock.

{ آره. زود بیدار شده و ساعت 6 بلند می‌شدم .}

(یس. آی یوست ع وٍیکاپ عرلی  عند گٍداپ عت سیکس عک لاک.)

Fred: Did you ever oversleep?

{ دیجو اٍور اور سلیپ؟}

( تا حالا خواب موندی؟)

Henry: No. I hardly ever used to oversleep.

{ نو. آی هاردلی اٍوعر یوست ع اور سلیپ.}

( نه. بندرت خواب می موندم.)

Fred: What time did you use to go to work each day?

{ وا تایم دیجو یوست ع گو ت ع ورک ایچ دٍی؟}

( هر روز  چه ساعتی می‌رفتی سر کار ؟)

Henry: I nearly always used to leave for work at 7:30 AM.

{ آی نیرلی آلوٍیز یوست ع لیو فر ورک عت سٍوعن ثردی اٍی اٍم.}

(تقریبا همیشه ساعت 7:30 صبح واسه کار از خونه درمیومدم.)

Fred: What time did you use to have lunch every day?

{وا تایم دیجو یوست ع هَو لانچ اٍوری دٍی؟}

( هر روز چه ساعتی ناهار میخوردی؟)

Henry: I used to have lunch at a different hour every day.

{آی یوست ع هَو لانچ عت ع دیف رنت آور اٍوری دٍی}

(هر روز ساعت متفاوتی ناهار میخوردم.)

Fred: You used to work until about 6 o'clock, didn't you?

{ یو یوست ع ورک عن تیل ع باوت سیکس عک لاک دی دن چو؟}

( تقریبا تا ساعت 6 کار می‌کردی مگه نه؟)

Henry: Yes. I used to work until a few minutes after 6 every day.

{یس. آی یوست ع ورک عن تیل ع فی یو می نتس اَفدر سیکس اٍوری دٍی}

( آره. هر روز تا چند دقیقه بعد 6 کار می‌کردم.)