یکشنبه 12 آبان‌ماه سال 1387

زبان آموزان عزیز سلام

با توجه به استقبال شما ، تصمیم گرفتیم که هر هفته درس های منسجم و مرتبط را دنبال کنیم .باشد که مورد اقبال قرار گیرد . هر درس شامل 7 یا 8 جمله ی کلیدی می‌باشد که حفظ کردن آنها خالی از لطف نیست.

درس اول

1. What do you think?

{ وات دو یو ثینک }           " نظر تو چیه ؟ 2. Is that right?

{ ایز ذَ ت رایت }          " درسته ؟ "

3. You're absolutely right about that.

{ یور اَ بس لوت لی  رایت  ع باَوت ایت }      " در این مورد کاملا حق با شماست."

4. I think you're mistaken about that.

{ آی ثینک یور رایت  ع باَوت ایت }     " بنظرم شما در این مورد اشتباه میکنید."

5. I like hot weather best.

{ آی لایک هات وِذ ر  بِست }       " هوای داغ را خیلی دوست دارم."

6. Personally, I prefer winter weather.

{ پرسن لی آی پری فر وین تر وِ ذ ر }      " من شخصا هوای زمستانی را ترجیح میدم."

7. Do you think it's going to rain tomorrow?

{ دو یو ثینک ایتس گانا رِین ت ما رٌ }        " بنظرت فردا بارون می باره؟"

8. I don't know whether it will rain or not.

{ آی دؤنت نؤ وِ ذ ر ایت ویل رِین اؤر نات }    " نمیدونم که فردا می باره یا نه."