چهارشنبه 20 آذر‌ماه سال 1387

یکی از دغدغه های زبان آموزان نوشتن جملات صحیح در کوتاه ترین زمان ممکن می باشد. با توجه به اینکه

تشخیص فاعل اصلی جمله مهم ترین وظیفه ی زبان آموزان می باشد ۴ عامل اساسی به ترتیب اهمیت ذکر میشوند: 

۱- مفعول حرف اضافه: تمامی کلماتی که بعد از حروف اضافه بیایند روی فعل اصلی هیچ گونه تاثیری ندارند. 

Linda with her sisters goes to school. 

همانگونه که مشاهده می کنید عبارتی که زیر آنها خط کشیده شده روی فعل بی تاثیر هست. 

2- بدل: شبه جمله ای است که فعل ندارد و فاعل را توصیف می کند و روی فعل اثری ندارد. 

Mr. Nelson, the most intelligent clerk at the store, retired yesterday. 

عبارت مذکور فقط فاعل( آقای نلسن) را توصیف می کند و با فعل اصلی کاملا بی ارتباط است. 

3- صفت فاعلی: هر گاه به آخر فعلing بیافزاییم در آن صورت از حالت فعلی خارج شده و به عنوان توصیف کننده ی فاعل در نظر گرفته می شود و ما باید دنبال فعل اصلی باشیم. 

George playing his piano saw a big fly on the wall. 

عده ای از عزیزان به اشتباه playing را به عنوان فعل اصلی در نظر می گیرندکه موجب اخلال در نظم جمله میشوند. 

انشاالله به تفصیل در این مورد در فرصت های آتی سخن خواهیم گفت. 

بدرود