یکشنبه 19 آبان‌ماه سال 1387

مشغول بودن ( busy )  -  قبول کردن ( admit ) – سپاس گزاربودن ( appreciate ) -

انکار کردن ( deny  ) – در نظر گرفتن ( consider ) – ارزش داشتن ( worth ) –

بیاد داشتن ( remember ) _  بخشیدن ( forgive ) _ لذت بردن ( enjoy ) _

اجتناب کردن ( avoid ) _ تمام کردن ( finish ) _ تصور کردن (imagine ) _

ادامه دادن (    keep ) _ دوست داشتن ( like  ) _ ناراحت شدن ( mind  ) _

دلتنگ شدن ( miss ) _ دوست نداشتن ( dislike ) _ ریسک کردن (   risk ) _

دست برداشتن ( stop ) –

It isn't worth waiting for the bus.

نمی ارزد که  منتظر اتوبوس شویم .

She considered not visiting her hometown.

سر نزدن به زادگاهش را در نظر گرفت .

Please stop talking in the class.

لطفا از صحبت کردن در کلاس دست بردارید .