شنبه 4 آبان‌ماه سال 1387

درتلفظ ing باید توجه داشته باشید که g خوانده نمیشود.بعنوان مثال morningرا باید " مورنین "تلفظ کنید.